Rüya tabiri ara

Rüyada Et Görmek

Ocak 22, 2019 - Okuma süresi: 11 dakika

Rüyada et görmek, Rüyada et yemek, iyiye yorulmaz. Özellikle çiğ et daima kötüye yorumlanır. Bir kasapta asılı duran etler çevreyi de ilgilendiren sorundur. İnsan eti dedikodu olacağını bildirir. Rüyasında bir kasaptan et alan kimsenin sağlığı bozulacak demektir. Koyun eti sağlığın bozulacağını ve kötü olayların habercisidir. Kuş eti yemek isteklerin olacağına işaret eder. Kokmuş et çok kötü sayılır. Et yemekleri yemek kazancın helal olmadığının işaretidir.

Rüyada etler ağrılara ve hastalıklara, et satın almak musibete delalet eder. Yaş et ölüme, yaş eti yemek o et hangi hayvandan ise o hayvanın delalet ettiği kimsenin gıybetini yapmaya delalet eder. Kurutulmuş tuzlanmış koyun etini eve soktuğunu görmek bir beladan sonra gelecek hayra delalet eder. Semiz et cılız etten hayırlıdır. Koyun etinin dışında bir et görmek kendisinden ümit kesilmiş rızka delalet eder.

Cılız et fakir kimseye ya da zarar etmeye delalet eder, denilmiştir. İnce doğranarak tuzlanmış et, ölülerin gıybetini yapmaya delalet eder. Bir tabire göre tuzlanmış cılız bir et yediğini gören kimsenin malına noksanlık gelir. Deve eti görmek rüya sahibinin ete dokunmadığı sürece iriyarı kuv­vetli bir düşmanından mal kazanmasına delalet eder. Rüya sahibi ete doku­nursa o kişiden bir musibete maruz kalır. Pişirilmiş deve eti yemek bir adamın malını yemeğe ve hastalanıp iyileşmesine delalet eder. Bir tabire göre ise deve eti yemek sultan tarafından mal kazanmaya delalet eder.

Rüyada İnek eti, yorgunluğa delalet eder. Zira inek etini hazmetmek zordur. İnek etinin sertliğinden dolayı işsizliğe de delalet eder. İnek etinin kızar­tılmış olduğunu görmek korkudan emin olmaya delalet eder. Eğer rüya sa­hibi kadın ise erkek çocuk doğurur. Zira ayeti kerime’de şöyle buyrulur (Durmadan kızartılmış bir buzağı getirdi… Eşi dinliyordu bunu duyunca glildü. Bunun Üzerine onu İshak’la müjdeledik arkasından da Yakub’u).185 Gerçekte ateşe gösterilmiş her yiyecek, rüyada kendisinde günah olan rızka delalet eder.

Rüyada öküz eti yediğini gören kimse hâkimin yanına gider. Semiz bu­zağı eti kısa süre içinde gelen müjdeye delalet eder. Buradaki müjde buza­ğının semizliğine-göre olur. Başka bir tabire göre ise buzağı eti rızka, bere­kete ve korkudan emin olmaya delalet eder. Pişirilmiş inek eti görmek, rüya sahibinin Allah’u Tealaya şükretmesini gerektiren bir üstünlüğe nail olmasına delalet eder. Zira ayeti kerime’de şöyle buyrulur: (Onlar ona mihraplar, timsaller/heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar­dan ne isterse yaparlardı. Çalışın ey Davud hanedanı, şükür için çalışın).

Rüyada, evinde derisi yüzülmüş kızartılmış koyun eti görmek rüya sa­hibinin tanımadığı insanlarla tanışmasına ve onlara ziyafet vermesine yada kendileriyle mesrur olduğu kardeşler kazanmasına delalet eder. Eğer derisi yüzülmüş koyun cılız ise bu dostların fakir olduğuna ve onlardan hiçbir fayda görmemeye delalet eder. Evinde derisi soyulmuş ancak parçalanma­mış koyun görmek ani bir belaya maruz kalmaya delalet eder. Koyun semiz olursa rüya sahibi ölü bir kimsenin malına varis olur. Koyun cılız olursa varis olmaz. Bir tabirde ise pişirilmiş koyun eti yorgunluk içinde mal kazanmaya delalet eder. Et çiğ olursa düşmanlığa delalet eder. Pişmemiş et üzüntü­lere, azgınlığa ve husumete delalet eder.

Rüyada çiğ et yemek her halükarda şerre alamettir. Ve sahip olduğu bir şeyin helak olmasına delalet eder. Zira insan çiğ eti hazmetmeye güç yetiremez. Bazı tabirciler, çiğ et görüp de yemeyen kimse için şerre, yiyen kimse için hayra alamettir, derler. Pişirilmiş et yediğini gören kimsenin malı artar. Bir ihtiyarla birlikte yediğini gören kimsenin sultanın yanında yetkisi çoğalır.

Rüyada erkek deve eti görmenin tevilinde ihtilaf edilmiştir. Bazı ta­birciler deve eti semiz ise çok mala, cılız ise az mala ve yorgunlukla kaza­nılan rızka delalet eder. Bazıları da kızartılmış et korkudan emin olmaya bazıları kızartılmış et oğula delalet eder, demişlerdir. Kızartılmış etten yediğini gören kimsenin oğlu olur. Ve onun kazancından rızıklanır. Eğer eti güzel pişmiş ise oğluna edep öğretir. Tam pişmemiş ise oğlu çalışmasında kabiliyetli olmaz. Pişmiş bir butun kendisiyle konuştuğunu görmek, Rasulullah efendimizin kendisine bir kadın tarafından ikram edilen zehirli butun konuşmasına binaen rüya sahibinin bir tehlikeden kurtulmasına de­lalet eder.

Fırında kızartılmış kelle reise delalet eder. Büyük ve semiz bir kelle satın aldığını gören kimse bir hocadan faydalanır. Eğer cılız ise hocadan faydalanamaz. Kelle çirkin kokuyorsa rüya sahibi o hocanın aleyhinde konu­şur. Sürü hayvanlarının kellelerini çiğ olarak yemek, rüyada o hayvana nis­pet edilen reisin gıybetini yapar. Pişmiş ve kızartılmış kelleler yemek bazı reislerden mal kazanmaya delalettir. Bazı tabirciler rüyada koyun kellesi yediğini gören kimse veraset ya da başka bir nedenden dolayı mal ve mer­tebe elde eder. Koyun kellesi tevilde en çoğu onbin dirhem en azı bin dir­hem olan mala delalet eder, denilmiştir.

Pişmiş kellenin gözlerini yemek, reislerin mallarının sermayelerini yemeye, kellenin beynini yemek gömülmüş mal yemeye, koyunun ayakları­nın iliklerini yemek, malın özünü yemeye delalet eder.

Öküz veya koyunun paçalarını yemek konusunda ihtilaf edilmiştir. Bazı tabirciler; bu rüya yetim malı yemeye, bazıları büyük insanların malla­rını yemeğe delalet eder, demişlerdir. Derisi yüzülmüş deve eti yemek, yetim malı yemeye, ciğer yemek çocuk tarafından kuvvet ve faydaya nail olmaya, bağırsak yemek sağlık ve hayra delalet eder, demişlerdir.

Pişirilmiş ya da kızartılmış kuş etleri rızka ve bir kadından hile ve tu­zakla elde edilen mala delalet eder. Kuş eti pişmemiş ise rüya sahibi bir kadın hakkında iftira atar ve onun gıybetini yapar. Yenmesi helal olmayan bir kuşun etini yediğini gören kimse zulüm ve hile yoluyla bir kavmin malla­rını yer.

Bir tabirde, tavuk ve kaz eti yemek herkes için hayırlıdır. Tavuk eti kadınlar tarafından gelecek mallara kaz eti dindar kimselerden gelecek mala delalet eder.

Pişirilmiş ya da kızartılmış olan kuş yavrusu yorgunlukla kazanılmış maldır. Pişmemiş kuş yavrusu yediğini gören kimse Rasulullah efendimizin ehli-i beytini ya da eşraftan olan kimselerin gıybetini yapmaya delalet eder. Eti yenmeyen çeşitli kuşların yavrusunun etini yediğini görmek, sul­tanların çocuklarının gıybetini yapmaya veya onlara karşı bir suç işlemeye delalet eder. Eti yenen kuşlar bin dirhemden altı bin dirheme ulaşan bir mal elde etmeye delalet eder. Zira kuşların baş, iki kanat, iki ayak ve bir kuyruk olmak üzere altı uzvu vardır.

Nablusi(rahmetullahi aleyh)’in tabiri:
 Rüyada bir insanın etini yedi­ğini gören kimse o kimsenin gıybetini yapar. Kendi etini yediğini gören kimse kendi kazancını yer. Bir kadının başka bir kadının etini yediğini gör­mesi o kadınla sapık ilişki içerisinde olduğuna delalettir. Kadının kendi etini yediğini görmesi, zina yaptığına delalettir. Yılan eti, düşmanın malına de­lalettir. Pişmemiş yılan eti yemek, düşmanının gıybetini yapmaya delalet eder. Yırtıcı hayvan eti, sultandan gelecek maldır. Hınzır eti haram maldır. Rüyada pişmemiş et yediğini görmek hayra, görüp de yememek şerre ala­mettir. Pişmiş et yemek, malın artmasıdır. Yaşlı bir kimseyle yediğini gören kimsenin sultanlar yanında şanı yücelir.

Kızarmış inek eti korkudan emin olmaktır. Rüya sahibi çocuk bekliyorsa bu çocuk erkek olur. Bir tabirde ise kızarmış inek eti rızık ve bolluğa delalettir. Haramlığında ulema arasında kesin hüküm verilmiş et, haram mala, haramlığında ihtilaf olan et şüpheli mala ve nikâha delalettir. Kuş eti yolculuktan elde edilen faydalara dela­lettir. Kuş eti yemek bazen cennete bazen de cennete yaklaştıran amellere delalet eder. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur. ( Canlarının çektiği kuş etleri)
Vahşi hayvan eti rızka delalettir. Bazen bu rızık kendisinde meşakkat ve tehlike olan bir sebeple ele geçirilir. Balıketi, helal ve kısa sürede ele edilen lezzetli rızka delalettir.

Bazen de denizden ya da sultandan gelecek faydaya delalet eder. İnsanoğlunu eti düşmana karşı zafer kazanmaktır. Hangi cinse ait olduğu bilinmeyen et ve kan görmek, fitneye ve kargaşaya delalet eder.

İnsan eti, kişinin kazancı, sağlığı, hastalığı, malı, ticareti, dini, tak­vası, helale ya da harama bakması, yumuşak huylu ya da sinirli olması, üzüntüsü, rahatlığı ve kendisine gelen belalardan ibarettir. Etinin fazla olduğunu gören kimsenin, rızkı genişler, hasta ise iyileşir. Etinin az oldu­ğunu görmek, işsizliğe, hastalığa, durumunun kötüleşmesine, malının ya da ticaretinin azalmasına delalettir. Kendisini ibadete vermiş olan bir kimse rüyasında etinin fazla olduğunu görmesi, ibadetlerinde gevşek davranma­sına, dünya ve lezzetleriyle iştigal etmesine delalet eder.Etinin az oldu­ğunu görmesi de bunun aksine delalet eder.

Kime ait olduğu bilinmeyen et, ölmüş kimsenin mirasına delalet eder. İnsan eti satın aldığını gören kimse, faydasız bir mal satın alır. Vali olan kimsenin etinin fazlalaştığını görmesi hükmünün kuvvetlenmesine ve malı­nın çoğalmasına delalet eder. Bazen bu rüya valinin nemrutlaşmasına ve azabının artmasına delalet eder. Bazen insanın etinin fazla olması, sevinç­lere ve rahatlamalara, noksanlığa, üzüntü ve kederlere delalettir. Etinin siyah ya da mavi olduğunu ya da etini parça parça kestiğini görmesi, kişinin maruz kalacağı zorluğa, cezaya ve hastalığa delalet eder. Kendisinin fazla etini yediğini gören kimse, malının karını yer. Ancak sermayesi kalır. Faz­lalığın dışındaki etini yediğini gören kimse, sermayesinde aşırı harcama yapar ya da yaptığı bir işten dolayı pişman olur.

RüyAra

Rüyara internetteki güzel rüya tabirlerini ve yorumlarını kendine has arama motorları ile bulup size sunmak üzere tasarlanmıştır. Yakında canlı rüya tabiri ve yorumu yapabilecek ve rüyalarınızın cevabını anında alabileceksiniz. Rüyara ile etkileşimde kalmaya devam edin.

Günlük Görüntüleme

4226