Rüya tabiri ara

Rüyada Cinsellik Görmek

Aralık 25, 2018 - Okuma süresi: 17 dakika

Rüyada Cinsellik Görmek ve Cinsellik Yaşamak Cinsel ilişkiye Girmek gibi sahne rüyalar, cinsellik konusu ile değil, güçlü ideal ve beklentilerimize erişmeye ne derece yakın durduğumuzla ilişkilendirilebilir. Rüyada cinsel ilişkiye girdiğini görmek Birçok örnekte, cinsellik rüyaları, en güçlü arzularımıza erişmeye ne derece yakın durduğumuz sorusuna yanıt verir.

Örnek bir rüya görüşmesinde, lise yıllarından hatırladığı ve uzun zamandır görüşmediği bir arkadaşıyla rüyada cinsel ilişkiye girmiş olduğunu aktarmış birinden söz edilmiştir. Rüya sahibi gerçek hayatta, düşteki arkadaşı ile samimiyetinin olmadığını, uzun yıllardır görüşmediğini ve hatta kendisini cinsel yönden çekici bulmadığını belirtmiştir. Bu ifade bize rüyanın, bastırılmış cinsel arzularla bir ilgisinin olmayabileceğini, cinsellikten öte bir konuya dikkat çekmek istediğini kanıtlayabilir. Doğrusu; çağdaş rüya ekolleri cinsel temaya sahip rüyaların cinsel yoksunluktan kaynaklanmadığını iddialı bir şekilde savunur. Aktarılmış olan düş kaydında rüya sahibi, arkadaşını eğitimli, sanata meraklı, ifade becerisi yüksek biri olarak hatırladığını ifade etmiştir. Bu tanımlamalar rüya sahibinin son dönem yaşantıları ile ilginç bir şekilde örtüşmekteydi. Nitekim, kendisi epeydir arzuladığı bir mesleğe seçilmiş ve bir müzede çalışmaya başlamıştır. Eğitim, sanat ve ifade becerisi gerektiren müzedeki yeni işi eğitimli, sanat düşkünü ve ifade becerisi yüksek bir kadın arkadaş olarak rüyada görselleşmiştir. Cinsel birleşme, güçlü bir isteğin gerçekleşmesi (işe seçilmek) imgesi olarak rüyada kendine yer bulmuştur.

Daha ziyade güç, özgüven, gelişim ve büyük beklentiler gibi konu başlıkları etrafında ele alınması gereken cinsellik rüyaları bir bakıma da düşteki partnerin çağrıştırdığı niteliklere sahip olma güdüsü olarak açıklanabilir. Örnek rüya kaydında olduğu gibi cinsel birleşme rüyalarında karşı tarafla fiziksel değil sembolik bir birleşme söz konusudur.

Öte yandan, cinsel duyumların çok yoğun yaşandığı ve haz duygusunun eşlik etmiş olduğu rüyalarda bastırılmış seksüel dürtülerin açığa çıkmış olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekir. Arzu gerçekleşmesi olarak da tanımlanabilecek bu tür rüyalar Freudyen görüşte; yasak arzuların rüya aracılığı ile kendine tatmin sağlayacak bir imkan bulduğu görüşüne dayanır.

Freud’un ardıllarından Adler ise, bireyin davranışlarını şekillendiren temel etkenin cinsel dürtüler değil güç elde etme çabası olduğunu öne sürer. Ona göre rüya güç ve zaaflarımızın neler olduğunu daha açık görebilmemize olanak sağlayan güçlü bir araçtır. Örneğin, Adlerci görüşte yüksekçe bir yerden aşağı düştüğünü görmüş olmak, rüya sahibinin önem atfettiği bir hususta yaşadığı kontrol ve güç kaybıdır. Adlerci görüşe çokça yatkın bir imge olarak değerlendirilebilecek olan cinsellik rüyalarında da benzer konu başlıklarına dikkat çekilebilir. Bu halde, başarılı bir cinsel ilişkinin gerçekleşmiş olduğu rüyalarda soyut veya somut anlamda bir güç kazanımı, olumsuz göstergelerin eşlik etmiş olduğu, yarıda kesilmiş cinsellik rüyalarında da beklentilerin boşa çıkması ve / veya bir tür güç yitiminden söz edilebilir.

Otoriter figürlerle (müdür, patron, devlet yöneticisi vb…) cinsel ilişki: Patron, devlet yöneticisi ve benzeri birçok figür tipik süperego temsilleridir. Süperego temsilleri, sahip oldukları otorite ve güç vasıtasıyla toplumsal, mesleki, ahlaki norm veya sorumlulukları başkalarına dayatma imkanına sahiptirler. Bu yüzden bu tür rüyaların ilk tahlilde; güç, otorite ve yönetme istencimzin bir karşılığı olarak ortaya çıkmış olduğu kanısına varılabilir. Söz gelimi; bir çalışanın patronuyla cinsel ilişkide bulunduğunu görmüş olması, ondaki zenginlik, statü ve / veya gücü kendinde istiyor olduğunun bir göstergesi sayılabilir. Öte yandan, olumsuz göstergelerin ağırlıkta olduğu rüyalarda duygusal ihtiyaçlarımızı karşılayamıyor oluşumuz, bireysel ve özgür yaşam alanımızın otorite, kural ve baskıların tahakkümü altında kalmış olabileceği anlamını belirgindir. Böyle rüyalarda sembolik olarak konfor, bireysellik, ve özgürlüğü simgeleyen yatak odamıza kadar girebilmiş kural, baskı ve dayatmalar (otoriter figürler) temsil bulmuştur. Sorunlu bir iş hayatı, maddi güvensizlikler, çıkara dayalı ve adil işlemeyen ilişkiler bizleri böyle bir rüya sahnesine sevk etmiş olabilecek en muhtemel nedenlerdir.

Cinsel ilişkinin başkaları tarafından bölündüğü rüyalar: Ebeveynler veya diğer aile fertleri tarafından bölünmüş olan cinsellik rüyalarında ahlak, gelenek, norm ve kuralların dışına çıkmış olmak veya bunun tam tersine; gereğinden fazla anlam yüklenilmiş norm veya kurallar yüzünden özgür ve bireysel söz, karar ve eylemlerden kaçınıyor olmak ihtimallerinden söz edilebilir.

Sembolik olarak denetçi roldeki figürlerin (patron, eş, müdür, vb…) yer aldığı rüyalarda da benzer biçimde ‘görev veya sorumlulukların ihmali veya iş / meslek hayatı için feragat edilmiş bireysel öncelikler söz konusudur. Bu rüyalar bir diğer ifadeyle; yatak odamıza kadar girebilmiş veya kişisel yaşam alanımızın sınırlarını zorlayan bir meslek, iş veya uğraşımızın bulunduğunu ima eder.

Eski sevgili tarafından rahatsız edilmiş olan rüyalarda ise çözüme kavuşturulamamış sorunların mevcut yaşantımız üzerindeki negatif etkisinden söz edilebilir. Belki de eski sevgiliden arta kalmış benzer bir sorunla yüz yüzeyizdir.

Cinsel isteksizlik: Cinsel isteksizliğin söz konusu olduğu rüyalar ilk tahlilde; benimsemekte güçlük çektiğimiz bir partner veya ilişkinin belirtisini verir. Heyecan duygusunun yitirilmiş olabileceği ilişki ve ortaklıklar, azalan şevkimiz veya yeterli tatmini sağlayamayan bir yaşam şekli böyle bir rüyaya kaynaklık etmiş olabililir.

Rüyada cinsel isteksizlik aynı zamanda sömürülme ve başkalarının çıkarlarına alet olmaya duyulan korkunun bir göstergesidir.

Eş veya sevgili ile cinsel ilişki: Doğal ve makul olana yakın durması bakımından bu rüyalar çoğunlukla olumlu yorumlanmalıdır. Pozitif göstergelerin ön planda olduğu rüyalarda bu; partnerimizle aramızdaki uyuşmazlık ve çatışmaların yerini derin bir bağlılık ve güvenin almış olduğu anlamını verir. Bu tip rüyalarda ayrıca eşler arası güçlü iletişim ve yeni beliren bir durum için ortak hareket etme anlamı çıkarılabilir. Öte yandan rüyada eş veya sevgili ile problemli bir cinsel ilişki; söz konusu yorumların aksine- çatışma, güvensizlik veya uyuşmazlığa dikkat çekiyor olabilir. Rüyadaki diğer imge ve semboller bu sorunun neye dair olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.

Rüyada kardeş ile ensest birleşme: Gerçek hayatta, yürütmekte olduğumuz başka bir ilişkiden karşılayamadığımız samimiyet ve yakınlık, edinemediğimiz saygı ve güven rüyamıza bu ve buna benzer aykırı sahnelerle yansıyabilir. Doğrusu çoğu ensest temalı rüyanın ana fikri hemen hemen aynı gerçekliğe; umduğumuz karşılığı bulamadığımız ilişkilere dairdir.
Bir diğer olasılıkta ensest rüyalarının yasak, gayrimeşru bir ilişkisinin rüyada kamufle olmuş halini yansıttığını iddia edebiliriz.

Birçok örnekte de ensest rüyalarının, utanç ve suçluluk yaratan hata ve yanlışlarımızın kılığına girmiş olduğu kanısına varabiliriz.

Eski sevgili ile cinsel ilişki: Eski sevgiliyi tekrar arzuluyor olduğumuz anlamını vermekten çok uzak olan bu rüyalar daha ziyade mevcut başka bir ilişkimizin mahiyetini; zaaf ve artılarını eskiyle kıyaslayarak bir içgörü ortaya koymaya çalışır. Çoğunlukla problemli bir cinsel ilişkinin gerçekleşmiş olduğu farz edilen bu tür rüyalarda, eski sevgili ile yaşanan gerilimlerin / problemlerin bir benzerini yaşıyor olabileceğimiz ihtimali söz konusudur. Buna rağmen olumlu göstergelerin ağırlıkta olduğu bir rüyada eski sevgili, rüya sahibinde halen canlı olan bir tutkuya işaret ediyordur. Heyecan verici bir potansiyel ortaya çıkabilir!

Eski sevgili ile cinsel ilişki rüyaları ayrıca mevcut başka bir birlikteliğimizden yeterli tatmini sağlayamamış olabileceğimiz ihtimaline de yorulabilir.

Topluluk içinde cinsel ilişki: Böyle bir rüyada topluluk, sembolik olarak ilişkimizin sırlarına vakıf kişiler veya özel / bireysel yaşam alanımız ve özgürlüğümüze tehdit ve baskı olarak algıladığımız kişi ve durumların temsilidir. Gerçek hayatta istek ve beklentilerini ortaya koymakta güçlük çekiyor olmak, otorite baskısı, duygularını ifade edemiyor olmak, başkaları ne der korkusuyla hareket etmek bu türden rüya sahnelerine yönlendiren en muhtemel durumlardır.

Topluluk içinde cinsel ilişkiye sahne olmuş rüyalar ayrıca; utanç ve pişmanlık duygularımızı tetiklemiş başka bir durumun rüyamızdaki temsili olarak da anlamlandırılabilir.

Hayvanla cinsel ilişki: Hayvanlar dürtüsel, kontrolsüz ve ehlileşmemiş tarafımızı simgeleyen semboller olduğuna göre bu tür rüyaların güçlü cinsel arzuları veya gerçek hayattaki bayağı veya ham bir davranışımızı yermiş olabileceği ihtimaline yer verebiliriz. Öte yandan salt cinsellik üzerine kurulu bir ilişki veya ilişkiye bu gözle bakan bir partnerin böyle bir bir rüya aracılığıyla temsil bulmuş olabileceği ayrıca belirtilmeye değerdir.

Olumsuz duygu ve göstergelerin son derece belirgin olduğu rüyalarda ise zoofilinin başkalarının zaaflarından istifade etme anlamını karşılayabileceğini iddia edebiliriz.

Eski rüya ekollerinde ise zoofiliye konu olmuş rüyaların sıklıkla söz konusu hayvana türünün tipik özellikleri baz alınarak yorumlandığına şahit oluruz. Örneğin, daha fazla çocuk sahibi olmayı arzulayan birinin, rüyasında tavşanla (doğurganlık) ilişkiye girmiş olması, partnerinde sadakat arzulayan birinin köpekle ilişkiye girmiş olduğunu görmüş olması veya önemli bir mevkiye ulaşma arzusu taşıyan birinin- rüyasında aslanla cinsel ilişkiye girmiş olduğunu görmesi bu bakımdan son derece anlaşılır rüya örnekleridir. Rüyanın abartılı dili böyle bir imgede, rüya sahibi veya partnerinin özelliklerini çok iyi temsil edebilecek bir hayvan türü ile benzetimi kurmaya çalışmıştır.

Cinsel ilişki için uygun yer bulamamak: Cinsel ilişki güçlü bir arzu imgesi, cinsel ilişkinin sabote edildiği rüyalar ise söz konusu arzunun gerçekleşmesine mani olan dışsal etkenlerin sembolik birer ifadesidir. Gerçek hayatta önemli bir maddi / psikolojik bariyer, aradığımız tatmini sağlamamıza mani oluyordur. Tarafların anlaşamadığı, ayrı kaldığı veya fiziksel bir mesafenin söz konusu olduğu ilişkilerde bu tür rüyaların görülme sıklığının oldukça fazla olduğunu da ayrıca belirtmek gerekir.

Yabancı biri ile cinsel ilişki: Gündelik yaşamda ifade edilememiş veya sert bir biçimde sindirilmiş istek ve arzular rüya içinde sembol ve imgelere bürünerek bir nevi kılık değişikliğine gider. Yaygın görüş, rüya esnasında, bir tür sansür mekanizmasının devreye girdiği, görece nahoş veya rahatsız edici sahnelerin bu sayede önünün kesildiği şeklindedir. Zira sansürün olmadığı durumlarda, rüya , rüyanın bozulması durumunda da uyku ve buna bağlı olarak da genel anlamıyla gelişim sekteye uğratacaktır. Uyku ve rüya gerçekten de bireyin biyolojik ve psikolojik gelişimi için elzem ihtiyaçlardır. Uyku esnasında salgılanan büyüme hormonları ve rüyanın teröpatik işlevini göz önünde bulunduracak olursak sansürün rüyadaki olası işlevinin değerini daha iyi anlamış oluruz.

Gerçek hayatta duygularını yaşayamayan ve isteklerini belli ettiremeyen birinin rüyasında sansürün çok daha sık devreye girmiş olduğuna ihtimal verebiliriz. Yabancı biri ile cinsel ilişkinin gerçekleştiği rüyaları da bu bağlamda; kendimizi gereksiz yere sınırlandırmış olduğumuz konularda daha rahat ve bağımsız bir kişilik ortaya koymamız gerektiği şeklinde bir mesaj olarak anlamamız gerekir. Nitekim, gerçekte karşılığı olan bir durum veya kişi, arzu duyup da belli çekincelerden ötürü teşebbüs etmekten sakındığımız cinsellik harici başka bir konu rüyamızda sansürlenerek tanımadığımız/ yabancı bir kişi olarak temsil bulmuştur.

Bir diğer ihtimalde; bu tür rüyaların yabancı kişinin rüya içinde çağrıştırdığı nitelikleri karakterimize entegre ettiğimiz veya etmemiz gerektiği yönünde bir mesaj olarak da okuyabiliriz. Aşağıdaki rüya kaydında bu yorumun daha net bir açıklamasını bulabiliriz.

”Oldukça yumuşak yüz hatlarına sahip ancak bir o kadar da güçlü bir mizaca sahip olduğunu düşündüğüm biri ile birleşiyorum. Sırtında güvercine benzer bir dövme bulunduğunu fark ediyorum.”

Rüya sahibinin çok yakın bir arkadaşıyla küskünlüğü söz konusudur. Rüya dili yakın arkadaşı ile arasındaki mevcut uyuşmazlığı (yabancılığı) yabancı biri olarak görselleştirmiştir. Yabancılık sembolik olarak ilişkide ki mesafe ve soğukluğun bir analojisi olarak yorumlanabilir. Yumuşak hatlara sahip ve bir o kadar da güçlü bir mizaca sahip olduğunu belirtmiş olduğu kişi muhtemelen bu arkadaşıdır. Rüya oldukça tipik bir barış simgesi ile (güvercin) uzlaşı için şartların oldukça müsait olduğunu ima etmiştir.

Hayat kadınıyla cinsel ilişki: Böyle rüyalarda cinsel birleşmenin olası en kolay yoldan, bir hayat kadınıyla gerçekleşmiş olması, rüya sahibinin halihazırdaki bir ilişkisinde karşı taraf veya kendine gösterdiği düşük değer veya cinselliğe olan açlığı ile ilişkilendirilebilir. Bu rüya ayrıca materyal kazanımlar adına önemli bir şeyden taviz veriyor olduğumuz gerçeğine işaret eder. Genel anlamda; bir cinse karşı gösterilen düşük saygı, bir şeyi kolay yoldan elde etme çabası, düşük itibar, utanç kaynağı bir olay veya durum bu tip rüyaları tetiklediği düşünülen temel nedenler olarak gösterilebilir.

Bir erkeğin rüyada bir hayat kadınıyla cinsel ilişkiye girdiğini görmüş olması, cinsiyetçi eğilimini teşhir edebilir. Salt cinsellik gözüyle bakılan bir partner, eş, arkadaş / cinsel meta olarak bakılan bir kişi rüyada bir hayat kadını olarak temsil bulmuş olabilir.

Bir cinsel ilişkiye tanıklık etmek: Rüya sahibinin bir gözlemci olarak dahil olduğu cinsel birleşme sahnesi ilk tahlilde; gerçek hayattaki bir dışlanmışlığın göstergesi sayılabilir. Bir diğer ihtimalde böyle bir rüyayı mevcut bir birlikteliğimizde sergilediğimiz pasif tutumun yergisi olarak da okuyabiliriz.

Grup seks: Rüyada grup seks norm ve kurallardan sapma, aykırı tutum ve davranışlar olarak sembol edilebilir. Bu tür rüyalar ayrıca mevcut bir ilişkideki yeni unsurlara veya ilişkinin olumsuz bir boyuta evrilişini de konu ediniyor olabilir.

Anal seks, rüya sahibinin ’itaat, sömürü ve zararlı bağımlılıklar’ konularındaki mevcut konumunu tahlil eder. Söz gelimi; anal birleşmeye zorlandığını görmüş olan rüya sahibinin gerçek hayatında zaaflarından istifade ediliyor olabileceği, uğradığı bir haksızlık karşısında sesini yükseltemiyor olduğu kanaatine varabiliriz.

Rüyasında bir başkasıyla ters ilişki yaşamış olduğunu gören birinin; o kişiyi menfi çıkarlarına alet ediyor olabileceğine ihtimal verebiliriz. Duygusal planda böyle bir rüya, sorunlar karşısında yaşanan çaresizliği gözler önüne sürer.

Anal birleşmeye tanıklık ettiğimiz rüya örnekleri sömüren / sömürülen rollerden hangisine daha yakın durduğumuzu sorgular. Böyle bir rüya aynı zamanda menfi çıkarların ön planda olduğu zararlı bir ilişkimize bir gönderme olabilir.

NOT: Sembolik olarak temizlik ve arınma sözcüklerinin zıt yerinde konumlanan anal ilişki bu bağlamda; kimi rüya örneklerinde bağımlı / tehlikeli ilişki ve alışkanlıklara işaret edebilir. Suçluluk ve kirlenmişlik duygusu ve yahut sindirim ve boşaltım sistemini hedef alan fiziksel rahatsızlıklar bu tür rüyalardan devşirilebilecek diğer anlamlardır.

Ölü ile cinsel ilişki: Ölü kişinin kim olduğuna bağlı olarak oldukça farklı yorumların getirilebileceği bu rüyalar oldukça yüzeysel ve genel bir çıkarımda eski konu ve gündemlerin tekrar ortaya çıkabileceği ihtimalinden söz eder. Bir diğer olasılıkta ise nekrofili , cinsel soğukluk veya başkalarının zaaflarından istifade etme gibi anlamları karşılayabilir.

Korunmasız cinsel ilişki: Bu rüyadaki korunmasızlık imgesi ilişkideki tarafların birbirlerine güven duymadığı veya ilişkinin adeta hastalıklı bir hale ulaştığı anlamını vermeye son derece müsaittir. Karşı tarafa dair şüpheler, ilişkideki belirsizlikler veya sağlıklı düşünülmeden kurulan birlikteliklerde bu tür rüyaların oldukça yaygın rastlanabileceği ayrıca belirtilmelidir.

RüyAra

Rüyara internetteki güzel rüya tabirlerini ve yorumlarını kendine has arama motorları ile bulup size sunmak üzere tasarlanmıştır. Yakında canlı rüya tabiri ve yorumu yapabilecek ve rüyalarınızın cevabını anında alabileceksiniz. Rüyara ile etkileşimde kalmaya devam edin.

Günlük Görüntüleme

3864